Privacy verklaring

Uw privacy

Earhelp BV (Earhelp), een zorginstelling, geeft om en respecteert uw privacy als klant en/of als relatie van ons bedrijf en als bezoeker van onze website, app of platform en begrijpt het belang van vertrouwelijkheid van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij uw gegevens verwerken en wat onze rechten en uw plichten zijn.

De site, app en platform behoren toe aan Earhelp BV, Afroditekade 107, 1076 DP Amsterdam, KvK 84067616, die uw gegevens verwerkt. Earhelp BV is qua zorg onlosmakelijke verbonden met Stichting Earhelp, een zorginstelling, waarmee de (toegang tot) de website, app en platform wordt gedeeld. Stichting Earhelp is gevestigd op hetzelfde adres.

Doel privacy-policy

Het doel van deze privacy-policy is om adequate en consistente waarborgen te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in de met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement inzake bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018.

Daarnaast gelden er (aanvullende en specifieke) privacyregels vanuit de medische wetgeving zoals opgenomen in de wetten: WGBO, WKKGZ, WABPVZ, WCREVG en daarmee samenhangende besluiten. De inhoud van deze wetgeving is uiteraard onderdeel van ons privacy-beleid en voor de details rondom de aldaar verwoorde bepalingen verwijzen wij naar die wetgeving(en).

Aldus treft u hierbij uitgebreide informatie aan over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat alle bezoekers van onze website, app of platform deze verklaring aandachtig hebben gelezen en volledig akkoord gaan met de inhoud. Iemand die het niet eens is met dit beleid, of het niet begrijpt, moet afzien van het gebruik van onze diensten.

Verwerken gegevens

We bieden hoogwaardige medische diensten op het gebied van zorg voor het oor die, via onze site, app of platform, of indien nodig, persoonlijk, de tijd om tot een medische oplossing voor een niet-acuut oorprobleem te komen, verkleind. Hierbij maken wij gebruik van een elektronisch medisch uitwisselingssysteem waartoe alleen wettelijk bepaalde medische partijen toegang hebben.

Ontvangst Algemene en medische gegevens

We ontvangen uw persoonlijke gegevens met het doel van gegevensverzameling zoals hieronder vermeld, zoals verzoeken van u om informatie te vragen en om de gegevens te verstrekken die we nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen, door gebruik van onze website, app of platform, en door het verstrekken van medische gegevens zodat wij (medische) diensten kunnen verlenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, opgegeven bij registratie op onze site of in de app en bij het bevestigen van onze dienstverlening. Uw toestemming is vrijwillig, maar als u geen toestemming geeft, is het onmogelijk om u te registreren om onze diensten te verlenen. Als u ons niet de gevraagde gegevens verstrekt, is het mogelijk dat we een door u verlangde dienst moeten annuleren. Als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Ontvangst medische gegevens van derden

Voorts ontvangen wij met uw toestemming (mogelijk) gegevens van uw huisarts, uw specialist, audicien, geregistreerde geneeskundigen, gediplomeerde beroepsbeoefenaars, en/of soortgelijke deskundigen en/of soortgelijke adviseurs, van zorgverzekeraars en eventueel van verzekeraars of soortgelijke derden. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van openbare derden en/of bronnen.

Doeleinden verzamelen gegevens

Wij verzamelen en verwerken (alleen) de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zoals uw voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, financiële gegevens, sociale- en cookie-ID, contactgeschiedenis, IP-adres en surfgedrag, voor een activiteiten-scala en uw medische persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen, zijnde onder meer:

•       Uw gegevens die nodig zijn voor alle communicatie met u in welke vorm dan ook.

•       Uw gegevens voor het gebruik van onze website, app en platform, en van uw account bij ons.

•       Uw gegevens voor medische analyses en (al onze) medische dienstverlening voor/aan u.

•       Uw gegevens om overheidsinstanties te verzekeren dat we de wetgeving naleven.

•       Uw gegevens voor onze administraties onderzoek, klantenservice en klachten.

Communicatie gegevens

Dit omvat alle communicatie die u naar ons verzendt via inlog/gebruik van ons platform, e-mail, berichten op sociale media, contactformulieren van de website of andere communicatie die u ons stuurt. We verwerken dit voor analyses, matching, communicatie, voor het bijhouden van juiste gegevens, hetgeen geldt als wettelijke grond voor de verwerking van uw gegevens.

Gebruik van onze website(s), app en platform

Dit omvat alle gegevens hoe u onze diensten, website, app of platform gebruikt. We verwerken deze om onze website en app te laten werken, ervoor te zorgen dat inhoud aan u wordt geleverd, om veiligheid van de website, app en platform te waarborgen, back-ups van website/app en/of databases te onderhouden en publicatie en beheer van mogelijk te maken, hetgeen onze wettelijke gronden zijn voor verwerking van uw gegevens.

Bij bezoek aan onze site of app slaat de server een logbestand op met daarin de naam van het bestand, uw IP-adres, datum en tijd van aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider en documenteert de aanvraag. We behouden ons het recht voor om de logbestanden achteraf te controleren als er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik. Opslag vindt plaats in beveiligde hostingfaciliteiten. De wettelijke basis hiervoor is de overeenkomst met u.

Bijzondere persoonsgegevens

Om onze diensten te kunnen verlenen verzamelen wij tevens bijzondere gegevens over u, zoals uw BSN-nummer en medische gegevens en medicatietoezicht om uw (oor)gezondheidstoestand te kunnen analyseren, hiervoor (digitale) rapportages te kunnen maken, diagnose te stellen, behandelplannen op te stellen, etc. Wij verwerken al deze gegevens om een ​​digitaal contract met u aan te gaan en uit te voeren, hetgeen onze wettelijke grond voor verwerking is.

Social media, nieuwsbrieven en referenties

Wij gebruiken, op dit moment, geen social media en verzenden geen nieuwsbrieven.  

HOE GEBRUIKEN WIJ GEGEVENS

Wij vragen u om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We gebruiken die informatie om onze website en app te bedienen en te onderhouden, uw bestellingen te verwerken, communicatie te verzenden, te reageren op vragen en zorgen. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor ze zijn verzameld of een redelijk verenigbaar doel indien nodig

 

DELEN VAN ALGEMENE GEGEVENS 

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Deze partijen zijn verwerkers van uw persoonsgegevens en wij hebben hen opgedragen zich aan de privacywetgeving te houden. Derden die voor ons als verwerker optreden of zullen optreden, hebben een verwerkersovereenkomst gesloten. 

 

Soms moeten wij gegevens delen met partijen die IT-diensten en systeembeheerdiensten leveren dan wel met adviseurs, advocaten, accountants en verzekeraars. Deze partijen verwerken geen gegevens en staan onder strikte geheimhouding. Wij kunnen, na uw toestemming gegevens aan derden verstrekken als dit noodzakelijk of verplicht is ter bescherming van belangen.

 

DELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS

Uw medische gegevens worden niet gedeeld met een van de genoemde derden. Medische gegevens worden volgens de medische wet alleen gedeeld met medische instellingen, organisaties en behandelaars die direct bij uw behandeling betrokken zijn of voor zover dat nodig is om goede zorg te verlenen. Dit voornamelijk via ons platform, aangezien het uw medische informatie elektronisch en digitaal uitwisselt met geautoriseerde partijen. 

 

HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. Wij hanteren bewaartermijnen, afhankelijk van het doel en de categorie gegevens, tenzij wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren op grond van een medische of wettelijke verplichting, totdat de wettelijke verjaringstermijn daarvoor is verstreken.

 

De gegevens die in uw account zijn opgeslagen, worden door ons in principe bewaard zolang uw account actief is. Als u de account 24 maanden niet heeft gebruikt, vragen we u of u de account wilt behouden. Ook indien u dit zelf aangeeft dan verwijderen we uw account, behalve voor gegevens die we volgens een wettelijke bewaartermijn langer moeten bewaren. 

 

Uw mails met vragen en eveneens niet-medische inhoud worden gedurende 24 maanden bewaard. Indien u daarna geen gebruik maakt van onze diensten, zullen wij deze gegevens vernietigen. Hetzelfde geldt voor andere communicatie. Dit uiteraard met uitzondering van dossiers met medische gegevens.

 

BEWAARTERMIJN MEDISCHE GEGEVENS

Voor medisch persoonsgegevens hanteren wij wettelijke en statutaire bewaartermijnen, wat inhoudt dat medische persoonsgegevens 20 jaar of soms langer moeten worden bewaard vanaf de dag van de laatste wijziging in uw dossier of zoveel korter als om vernietiging van bestanden wordt verzocht). Verder worden alle overige wettelijke medische bewaartermijnen gerespecteerd.

 

BEWAARTERMIJN MEDISCHE LOGGEGEVENS

Daar wij kwalificeren, afzonderlijk en tezamen met Stichting Earhelp, voornamelijk, op grond van wetten als voornamelijk WGBO, WKKGZ en WTZA, als zorginstelling. Dientengevolge worden de loggegevens van elk medisch dossier minimaal 5 jaar bewaard vanaf de datum van schrijven van de logregel. Uitzonderingen zullen zijn gebaseerd opdeze wetten.


GEBIED GEBRUIK GEGEVENS

Alle informatie die wij aangaande verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in Nederland.

 

HOE BESCHERMEN WE U GEGEVENS

Wij hebben passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, tegen ongevallen, vernietiging, beschadiging, diefstal of openbaarmaking. Een firewall en encryptie-maatregelen voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot gegevens.

 

TOEGANG TOT UW GEGEVENS 

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Ook wordt bijgehouden wie toegang heeft gehad tot de gebruikersgegevens. Alleen artsen en zeer beperkt aantal medewerkers hebben toegang tot klantgegevens op basis van hun functieprofiel. Deze medewerkers worden vooraf geïnstrueerd hoe om te gaan met hun geheimhoudingsplicht.


Ook alle andere partijen waarmee wij werken zorgen voor beveiliging van uw persoonsgegevens. De veiligheid van informatieoverdracht via internet of mobiele communicatie kan echter niet worden gegarandeerd; deze communicatie aan ons is op eigen risico. Als persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd zullen we klanten onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

EVENTUELE DATALEKKEN

Van tijd tot tijd voeren wij controles uit om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven garanderen. Problemen die hieruit voortkomen worden direct opgelost. Mocht een data-lek leiden tot verlies of onrechtmatig gebruik van data, dan gebruiken wij, in overeenstemming met de AVG, onze procedures, om het lek te beheersen, en tijdig te rapporteren aan de autoriteiten en aan u.

 

KWALITEIT GEGEVENSBESCHERMING

Ons elektronische uitwisselingssysteem voldoet, zoals wettelijk is bepaald, aan de wettelijke veiligheid- en zorgvuldigheidseisen van NEN-7510 als ook overeenkomsten met zorgaanbieders.  We maken gebruik van veilige verbindingen die voldoen aan NEN-7512 en wij dragen er zorg voor dat de logging van cliënten voldoet aan NEN-7513.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN

De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, over, naast toegang tot uw gegevens, zoals in artikel 7, artikelen 15 t/m 20 en artikel 77 AVG, waarover wij u hieronder informeren.

 

Lorem 2

Lorem 3

Lorem 4

Lorem 5
Lorem 6

this is a quote

Mr. Jones (Important Customer)